§ 1
>>>[WSTĘP]<<<

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.gadzety.pro
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
3. Sklep internetowy GADZETY.PRO dostępny pod adresem: https://www.gadzety.pro prowadzony jest przez Sp. c. Agencja Interaktywna Nevpix Michał Smoliński, Daniel Plewa, Tomasz Karczmarczyk z siedzibą w Działdowie 13-200 przy ulicy Zbożowej 24 o numerze NIP: 571-171-38-20.
4. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą:
4.1. pisemnie pod adresem korespondencyjnym: Sklep internetowy GADZETY.PRO z siedzibą w Działdowie 13-200 przy ulicy Zbożowa 24.
4.2. telefonicznie za pośrednictwem infolinii pod numerem +48 501 247 762 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient),
4.3. za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@gadzety.pro
5. Administratorem danych osobowych Klienta przetwarzanych w związku ze sprzedażą prowadzoną w Sklepie jest Sprzedawca.

§ 2
>>>[DEFINICJA]<<<

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Dowód zakupu – faktura, wystawione zgodnie z ustawą  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i innymi stosownymi przepisami prawa,
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną dokonująca zakupów w Sklepie internetowym GADZETY.PRO;
3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie  internetowym GADZETY.PRO niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego;
4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny;
5. Konto Klienta – konto Klienta, który został poprawnie zarejestrowany w Sklepie  internetowym GADZETY.PRO. Klient loguje się do swojego konta za pomocą ustalonego loginu (ciąg znaków identyfikujących Klienta spośród pozostałych klientów) i hasła (ciąg znaków niezbędny do uwierzytelnienia, czyli jednoznacznej identyfikacji i weryfikacji tożsamości Klienta w Sklepie internetowym GADZETY.PRO);
6. OFERTOWNIK – funkcjonalność Sklepu Internetowego GADZETY.PRO umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności i innych danych, w tym uwag do zamówienia.
7. Kurier – profesjonalny operator logistyczny dostarczający na zlecenie Sprzedawcy zakupione w Sklepie internetowym GADZETY.PRO Produkty.
8. Kupujący/Użytkownik – Użytkownik, który zawarł Umowę Sprzedaży.
9. Produkt – minimalna i niepodzielna rzecz, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedawcy jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
10. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy,
11. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego GADZETY.PRO;
12. Sklep / Sklep internetowy – platforma e-commerce GADZETY.PRO za pomocą której Sprzedawca, na warunkach określonych w Regulaminie, oferuje swoje Produkty do sprzedaży drogą elektroniczną;
13. Sprzedawca – podmiot wskazany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu będący stroną  Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem w ramach Sklepu internetowego GADZETY.PRO, będący jednocześnie administratorem strony internetowej Sklepu GADZETY.PRO;
14. Termin realizacji – Ustalany indywidualnie z klientem.
15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, zawierana z ramach Sklepu internetowego GADZETY.PRO;
16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
18. Wada – wada fizyczna,
19. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz: nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego; nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy,
20. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy, dane kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

§ 3
>>>[POSTANOWIENIA OGÓLNE]<<<
>>>[gadzety.pro]<<<

1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu pod adresem: https://gadzety.pro/regulamin/ w zakładce Regulamin.
2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
2.1. zasady dokonywania rejestracji Konta Klienta w ramach Sklepu internetowego GADZETY.PRO;
2.2. warunki i zasady składania Zamówień drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego GADZETY.PRO;
2.3. zasady zawierania Umów Sprzedaży Produktów z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego GADZETY.PRO;
2.4. uprawnienie Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy
2.5. zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
3. Warunkiem korzystania ze Sklepu internetowego GADZETY.PRO jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Złożenie Zamówienia przez Klienta wymaga potwierdzenia akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem funkcjonalności tzw. check-box. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu uniemożliwi Klientowi złożenie Zamówienia.
4. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie internetowym GADZETY.PRO są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
5. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem Sklepu  internetowego GADZETY.PRO z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie Umowy Sprzedaży zawierane są w języku polskim.
6. Utrwalenie, udostępnienie i potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży Produktów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres poczty elektronicznej lub na innym trwałym nośniku specyfikacji Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkty dowodu zakupu.
7. Dowód zakupu wraz ze specyfikacją zamówienia – na wyraźne życzenie Klienta – może zostać przesłany na inny, wskazany przez Klienta, adres (w tym również adres poczty elektronicznej).

§ 4
>>>[SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ]<<<

1. Sprzedawca umożliwia zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez złożenie przez Klienta Zamówienia:

1.1. on-line, za pośrednictwem platformy Sklepu internetowego GADZETY.PRO, dostępnej w sposób ciągły 7 dni w tygodniu;

1.2. telefonicznie, za pośrednictwem Infolinii Sklepu internetowego GADZETY.PRO, o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu, w godzinach jej pracy tj. w dni robocze: 8:00-17.00;

1.3. osobiście, w siedzibie Sprzedawcy, w godzinach pracy sklepu, tj. w dniu robocze: 9:00-16:00.

2. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego GADZETY.PRO należy dokonać wyboru Produktów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty dostępne na stronie Sklepu internetowego GADZETY.PRO Wybór zamawianych Produktów jest dokonywany przez Klienta poprzez ich dodanie do ofertownika Sklepu internetowego GADZETY.PRO 

3. Na podstawie wysłanego zapytania Sklep internetowy GADZETY.PRO przygotowuje ofertę dla klienta wg jego wymagań i specyfikacji. 

4. Akceptacja warunków sprzedaży odbywa się drogą mailową. Do momentu akceptacji klient ma prawo korygować błędy. 

5. Przed akceptacją klient otrzyma podsumowanie zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące w szególności:

5.1. przedmiotu Zamówienia (nazwa Produktu, rodzaj, kolor, ilość);

5.2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz kosztów dodatkowych (o ile występują);

5.3. wybranej metody płatności;

5.4. sposobu i adresu dostawy Produktów;

6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji drogą mailową co jest jednoznaczne z  zapoznaniem się z Regulaminem Sklepu internetowego GADZETY.PRO i Polityką Prywatności. Akceptacja jest jednoznaczna z wymogiem płatności za przedmiot sprzedaży.

7. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail: „Zamówienie zostało zarejestrowane” zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. 

8. Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail: „Zamówienie zostało zarejestrowane”.

9. Realizowane będą tylko prawidłowo złożone Zamówienia. Przez prawidłowo złożone Zamówienie rozumie się wprowadzenie przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz jej realizacji. Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku:

9.1. podania przez Klienta nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych teleadresowych stanowiących miejsce doręczenia przesyłki;

9.2. braku możliwości podjęcia kontaktu z Klientem pod podanym w Zamówieniu numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej w okresie realizacji Zamówienia;

9.3. brak akceptacji mailowej złożenia Zamówienia przez Klienta;

9.4. obiektywnie uzasadnionego uznania przez Sprzedawcę, że w przypadku Zamówienia złożonego przez Klienta występuje próba dokonania oszustwa, przez co należy rozumieć każde działanie Klienta w związku ze złożeniem i realizacją Zamówienia, które jest niezgodne z prawem, a w szczególności takie działania jak: przełamywanie zabezpieczeń Sklepu, wykorzystywanie platformy Sklepu niezgodnie z jej przeznaczeniem, użycie cudzego loginu lub hasła lub podszywanie się pod inną osobę;

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówień złożonych przez Klientów niezgodnie z § 5 ust. 9 Regulaminu, w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia. Sprzedawca będzie czynił starania, aby przed anulowaniem Zamówienia skontaktować się z Klientem celem jego potwierdzenia.

11. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem  w pierwszym możliwym momencie po jego otrzymaniu, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedawcy, co powinno nastąpić w terminie 14 dni.

12. W przypadku zakupu kilku Produktów w ramach jednego Zamówienia, zamówione Produkty mogą być przesłane do Klienta w więcej niż jednej przesyłce. W takiej sytuacji Klient nie ponosi dodatkowych kosztów dostawy.

§ 5
>>>[CENA]<<<

1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce.

 

 

§ 6
>>>[DOSTAWA ORAZ FORMY PŁATNOŚCI]<<<

1. Dostawa Produktów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Sprzedawca realizuje dostawy zamówionych Produktów za pośrednictwem profesjonalnej usługi kurierskiej świadczonej przez Kuriera.
3. Klient ma możliwość zapłaty za zamówione Produkty:
3.1. przedpłatą na wskazany rachunek bankowy przed wydaniem Produktów Klientowi.
4. Koszty dostawy Produktów określone zostaną na podstawie zamówienia o czym drogą mailową sklep GADZETY.PRO poinformuje klienta.
6. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 30 dni roboczych licząc od dnia wysłania Klientowi potwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży, o którym mowa w § 5 ust. 7 Regulaminu.
7. Klient odbierając przesyłkę z zamówieniem od Kuriera, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania Sprzedawca zaleca sporządzić protokół szkody w obecności Kuriera oraz powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.
8. W przypadku nie zastania Klienta pod wskazanym przez niego adresem doręczenia zamówienia, Kurier podejmie kolejne próby dostarczenia przesyłki z Zamówieniem.

§ 7
>>>[REKLAMACJE]<<<

1. Reklamacje dotyczące jakości produktu można złożyć drogą mailową do 7 dni roboczych po zrealizowaniu zamówienia. Reklamacja zostanie rozpatrzona do 2 dni roboczych od uzyskania wszystkich niezbędnych informacji.
2. Reklamacje dotyczące różnicy pomiędzy ilością dostarczonego towaru, a otrzymanego przez Klienta muszą zostać zgłoszone drogą mailową w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania przesyłki.
3. Reklamacje dotyczące kolorystyki druku będą rozpatrywane tylko po porównaniu z odbitką certyfikowaną dostarczoną przez i na koszt Klienta. Wydruki z drukarek oraz innych wydruków np. proof bez certyfikacji nie będą uwzględnianie.
4. Błędy w treści zleconego materiału nie podlegają reklamacji.
5. Każda reklamacja zgłoszona przez Klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres podany podczas rejestracji.
6. Powtórne wykonanie zlecenia może nastąpić wyłącznie po zwróceniu Zleceniobiorcy całego zamówionego nakładu. Koszt dostarczenia nakładu do GADZETY.PRO ponosi Klient.
7. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Klient ponosi koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru.
8. W przypadku uznania reklamacji, GADZETY.PRO realizuje nieodpłatnie ponowne zamówienie reklamowanego produktu i ponosi koszty dostarczenia do Klienta.
9. W przypadku druku GADZETY.PRO informuje, że mogą wystąpić różnice kolorystyczne w stosunku do obrazu obserwowanego na monitorze oraz wydrukach na ogólnodostępnych urządzeniach drukujących. Różnice takie nie podlegają reklamacji.
10. Reklamacje dotyczące niezgodności z zamówieniem muszą zostać zgłoszone drogą mailową w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem.
11. GADZETY.PRO nie ponoszą odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie powstałe podczas transportu.
12. W przypadku umów zawieranych z Kupującymi nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§ 8
>>>[WARUNKI ŚWIADCZENIA PRZEZ SKLEP INTERNETOWY GADZETY.PRO USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ]<<<

1. Korzystanie ze Sklepu internetowego GADZETY.PRO jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system informatyczny, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych: a) przeglądarka Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, cookies, lub b) przeglądarka Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub c) przeglądarka Google Chrome w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientów i przekazu danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego GADZETY.PRO usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

3. Klient korzystający ze Sklepu internetowego GADZETY.PRO  jest zobowiązany w szczególności do:

3.1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;

3.2. korzystania ze Sklepu internetowego  GADZETY.PRO w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie odpowiedniego oprogramowania lub urządzeń;

3.3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego GADZETY.PRO niezamówionej informacji handlowej (spam);

3.4. korzystania ze Sklepu internetowego GADZETY.PRO w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedającego;

3.5. korzystania ze Sklepu internetowego GADZETY.PRO w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu;

4. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu internetowego GADZETY.PRO. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu internetowego GADZETY.PRO

5. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego GADZETY.PRO Klient może zgłaszać  na adres: kontakt@gadzety.pro

§ 9
>>>[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]<<<

1. Regulamin obowiązuje od czerwca 2009 roku. 

2. Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem – Ogólnymi warunkami wykonania usług i polityką prywatności GADZETY.PRO i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W sprawach nie regulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie właściwe ogólnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Spory powstałe na tle wykonania umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo Sąd.

3. Poprzez złożenie zamówienia w sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dane Klienta zostaną wprowadzone do bazy GADZETY.PRO i nie będą udostępniane innym firmom.

4. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.